ก้าวเท้าสั้น ชอบหลงลืม อาการเตือน..น้ำคั่งในโพรงสมอง

ความจำเสื่อมถอยลง มีอาการซึม
อาการแสดงที่กล่าวมา อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเกิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ป่วย บางรายอาจมีอาการเซขณะนั่งหรือพูดเสียงแหบร่วมด้วย โดยเฉพาะลักษณะการเดินที่ผิดปกติไปอย่างชัดเจน ซึ่งหากสังเกตด้วยตาเปล่า อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นโรคพาร์กินสัน ตลอดจนภาวะหลงลืมที่เปลี่ยนไปคล้ายโรคอัลไซเมอร์ บวกกับความผิดปกติที่เกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆ การสแกนสมอง (CT Scan) และการทำ MRI เพื่อวินิจฉัยอาการโดยละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้ถูกโรคและได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รักษาโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง ระบายน้ำออกยังไง ?
นอกจากการสแกนหารอยโรคด้วยเครื่อง CT Scan และการทำ MRI แล้ว แพทย์จะวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะการเดิน การนั่ง ตลอดจนความสามารถด้านสติปัญญาจากผู้ป่วย เพื่อให้แน่ใจในข้อบ่งชี้ต่างๆ ว่าใช่อาการของโรคน้ำคั่งในโพรงสมองจริง ซึ่งการรักษาโรคน้ำคั่งในโพรงสมองในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

การเจาะรูใส่ท่อจากโพรงสมองมาปล่อยบริเวณท้อง
การเจาะรูใส่ท่อจากไขสันหลัง (บั้นเอว) มาปล่อยบริเวณท้อง
โดยแพทย์จะเจาะรูและใส่ท่อ เพื่อระบายน้ำในโพรงสมองที่คั่งออกไปยังช่องท้อง ก่อนจะถูกดูดซึมและขับออกในรูปแบบของปัสสาวะตามปกติ ซึ่งท่อระบายจะถูกใส่อยู่ในตัวผู้ป่วยไปตลอด เสมือนเป็นระบบระบายน้ำใหม่ ทดแทนระบบตามกลไกธรรมชาติที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินั่นเอง ในส่วนของบริเวณที่ใช้เจาะรูระบาย แพทย์จะเป็นผู้ประเมินความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย สุขภาพ โดยเฉพาะข้อจำกัดที่อาจทำให้ไม่สามารถผ่าตัดแบบใดแบบหนึ่งได้แบบเฉพาะรายต่อไป อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.