ความผิดปกติของเท้าและข้อเท้า

ความผิดปกติของเท้าและ ข้อเท้า

ความผิดปกติของเท้าและข้อเท้าพบได้ทุกส่วนของเท้า โดยสามารถแบ่งส่วนของเท้าออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. Forefoot บริเวณปลายนิ้ว 
 2. Midfoot บริเวณอุ้งเท้า
 3. Hindfoot บริเวณข้อเท้า

ความผิดปกติที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเก
 • ภาวะปลายนิ้วเท้าผิดรูปหรือขี่กัน
 • เท้าแบน
 • อุ้งเท้าสูง
 • ข้อเท้าเอียงผิดรูป ซึ่งอาจต่อเนื่องมาจากส่วนอุ้งเท้าหรือเป็นส่วนของข้อเท้าเอง

สาเหตุภาวะเท้าและข้อเท้าผิดรูป

สาเหตุของภาวะเท้าและข้อเท้าผิดรูป อาจเกิดจาก

 1. กรรมพันธุ์ โครงสร้างทางกายวิภาคของผู้ป่วยที่ได้รับถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม
 2. ภาวะเอ็นข้อหลวม หรือข้อหย่อน
 3. การใส่รองเท้าที่ผิดสุขลักษณะ หรือไม่เหมาะกับเท้าของบุคคลนั้น ๆ เช่น ส้นสูง รองเท้าที่มีการรับบริเวณอุ้งเท้าไม่เหมาะสม รองเท้าที่มีหน้าเท้าแคบหรือกว้างเกินไป
 4. ภาวะผิดรูปหลังการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็นข้อเท้า และเท้าที่ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น จนอาจเกิดปัญหากระดูกไม่ติด กระดูกติดผิดรูป ข้อเอียง ผิวกระดูกข้อสึกหรือมีการกระเทาะบางส่วน เส้นเอ็นเคลื่อนหลุดออกจากร่องเส้นเอ็น เส้นเอ็นข้อเท้าหย่อนเป็นเหตุให้ข้อไม่มั่นคงและส่งผลให้เกิดข้อเสื่อมในที่สุด
 5. ภาวะข้อผิดรูปจากการทำลายข้อที่มาจากภาวะแทรกซ้อนของระบบปลายประสาท (Charcot Arthropathy) ซึ่งพบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น

การรักษาโรคเท้าและข้อเท้าของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบด้วย ทีมศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคเท้าและข้อเท้า โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.