คำเตือนในการใช้ยา Ammonium Chloride

  • แจ้งให้ แพทย์ ทราบก่อนใช้ยาหากมี ประวัติแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยา ชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
  • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
  • ผู้ที่มีภาวะขาดโซเดียม ปอดบกพร่อง ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นโรคไตหรือโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
  • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
  • ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่ใช้ยานี้
  • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยานี้ก่อนใช้ยา

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.