ลูกอ่านได้ช้า อ่านไม่คล่อง อาจเกิดจาก..ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็ก Learning Disorder (LD)

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ Learning Disorder (LD) เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของปัญหาการเรียนในเด็ก โดยเด็กจะมีความบกพร่องในด้านการอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ หรือการคำนวณ ไม่สามารถอ่าน เขียน คำนวณได้เลย หรือทำได้ต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ที่มีระดับเชาว์ปัญญาและประสบการณ์เรียนรู้ที่คล้ายกัน อย่างน้อย 2 ชั้นเรียน

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็ก…เกิดจากสาเหตุอะไร?
ปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็ก อาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความผิดปกติของระบบประสาท ลมชัก สมองพิการ คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อย การมีปัญหาในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น

ความบกพร่องทางการเรียนรู้..มีกี่ด้านกันนะ
ด้านการอ่าน เป็นความบกพร่องทางด้านการเรียนที่พบได้บ่อยที่สุด เด็กจะอ่านได้ช้า อ่านไม่คล่อง จับประเด็นไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลยบางรายอ่านหนังสือได้จนจบแต่ไม่เข้าใจความหมายที่อ่าน

ด้านการเขียน อาจมีความผิดปกติในเรื่องทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียน ใช้วรรคตอนไม่ถูกต้อง ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง มีปัญหาในเรื่องการสะกดคำ ทำให้เขียนผิด เขียนไม่ได้

ด้านการคำนวณ เด็กจะไม่เข้าใจในหลักคณิตศาสตร์ การคำนวณ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ เป็นต้น
พบว่าหลายๆ ครั้งเด็กกลุ่มนี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กความจำไม่ดี ไม่มีสมาธิ ขี้เกียจ ไม่อยากทำการบ้าน ห่วงเล่น เป็นผลให้เด็กถูกตำหนิบ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะไม่ทำให้เด็กมีอาการดีขึ้นแล้ว อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.