เริ่มค้นหาตนเอง ทดลองสิ่งใหม่ๆ นี่คือพัฒนาการในเด็กวัยรุ่นตอนกลางที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ

วัยรุ่นตอนกลางคือช่วงอายุ 14-16 ปี ซึ่งวัยรุ่นตอนกลาง อารมณ์จะค่อนข้างสงบขึ้น เมื่อเทียบกับวัยรุ่นตอนต้น มีพัฒนาการในด้านความคิดที่ลึกซึ้งขึ้น ความคิดวู่วามลดลง เริ่มคิดรอบคอบ และเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น เริ่มค้นหาตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง รู้ถึงข้อดีของตนเอง พัฒนาข้อบกพร่อง ของตนเอง หาเอกลักษณ์ ความต้องการของตนเอง เพื่อจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

อารมณ์ของวัยรุ่นตอนกลางเป็นอย่างไรบ้างนะ
อารมณ์สงบมากขึ้น มีความคิดที่จะปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดีมากขึ้น รวมไปถึงการเข้าสังคม ซึ่งยังมีความต้องการเพื่อนมากขึ้นอยู่ อยากมีเพื่อน สนิทกับกลุ่มเพื่อน โดยอาจมีการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ต่อต้านพ่อแม่อยู่ด้วย นั่นเป็นเพราะเด็กมีความต้องการที่จะสร้างพื้นที่ของตนเอง ต้องการพึ่งตนเองและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของวัยรุ่นตอนกลาง
อยากรู้ อยากเห็น คอยสังเกตดูจากปฏิกิริยาของคนรอบข้าง เพื่อตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้น มีผลลัพธ์เป็นอย่างไร เมื่อความสามารถเพิ่มขึ้น ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมา สิ่งรอบตัวต่างๆ ที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถก็จะเริ่มเข้ามาเพื่อทดลองการสนับสนุนส่งเสริมเด็กให้คงสภาพอยากรู้ อยากเห็น อยากลองและได้มีโอกาสทดลองสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นตามวัย ทำให้เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความภาคภูมิใจที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ต่างๆ มาบ้าง อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.