โรคไข้เลือดออก

การตรวจวินิจฉัย โรคไข้เลือดออก
การตรวจวินิจฉัยจะช่วยให้ยืนยันได้ว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี่หรือไม่ หากสามารถตรวจได้เร็ว ก็จะทำให้สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการติดต่อของโรคได้อีกด้วย
การตรวจเลือดด้วยค่า CBC เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบทั้งหมด ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ความเข้มข้นของเลือด
การตรวจหาแอนติเจนและแอนตีบอดีย์ต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ Dengue NS1Ag, IsM, IsG ซึ่งมีข้อดีคือ ตรวจง่าย รู้ผลเร็วภายใน 30 นาที ตรวจได้ในระยะแรกที่ติดเชื้อ ตั้งแต่มีไข้สูง 1-2 วันแรก แต่ไม่ได้ บอกความรุนแรงของโรคว่าเป็นอย่างไร
การตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธี Real Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (Real Time RT-PCR) โดยเป็นการตรวจหาอาร์เอ็นเอของเชื้อไข้เลือดออก สามารถตรวจได้ระยะแรกของการติดเชื้อ มีความไว และความจำเพาะสูง อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.