Avatar ที่สุดแห่งปี ภาพยนตร์ ที่จะเป็นที่กล่าวขานไปอีกนาน

  • Monica
  • ไม่มีความเห็น

Avatar ยังแบ่งตัวละครในโลกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ มนุษย์โลกและชาวเนวี โดยสะท้อน ให้มุมมองและตีค่าของชีวิตไว้อย่างแยบยล กลุ่มตัวละครมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกมองเป็นพวกที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีวิวัฒนาการมากกว่า ไม่เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ และจ้องแต่จะเอาเปรียบและเบียดเบียนธรรมชาติ

ส่วนกลุ่มเนวีถูกมองเป็นตัวแทนของจิตใจที่บริสุทธิ์ ที่ถึงแม้จะด้อยพัฒนากว่า แต่พวกเขาก็เข้าใจความสัมพันธ์และความเป็นไปของชีวิตและธรรมชาติมากกว่า จะเห็นว่าทั้งสองส่วนนี้ เป็นสิ่งที่จะประกอบให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งตัวละครเอก เจค ซัลลี่ เรียกได้ว่าเข้าใจทั้งสองกลุ่ม(ที่เป็นตัวแทนของความคิดอีกที)ได้อย่างลึกซึ้ง เขาเคยเป็นทหาร ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดามาทั้งชีวิต

ตอนแรกเจคถูกปูเป็นเหมือนคนซื่อๆ ธรรมดาเหมือนเด็กไร้เดียงสาหรือแก้วเปล่า แต่พอดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆเราถึงรับรู้และสัมผัสได้ว่า ตัวละครนี้มีความลุ่มลึกทางความคิดและมีความเป็นมนุษย์(อารยะ)สูงมาก เขาเข้าใจความแตกต่างทางความคิด โดยไม่รังเกียจชาวเนวี เพียงเพราะมีรูปร่างไม่เหมือนเรา มองสิ่งต่างๆได้อย่างถ่องแท้ รู้ว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนมีคุณค่า(ไม่หลงไปกับอำนาจ หรือผลประโยชน์เหมือนควอริชและปาร์กเกอร์) และมีความเสียสละ ความรักและความผูกพัน ที่ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ลุกขึ้นต่อการ การรุกรานของทหาร หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เหล่านี้ล้วนเป็นตัวช่วยสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงผ่านตัวละครเอก

ดูหนังออนไลน์

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.